тел.: +38-067-577-38-99

Интернет-магазин книжной и сувенирной продукции


Каталог » Книги издательства «Золотые страницы» » "Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій..."/ В.М. Бабаєв, А.М Бамбура О.М. Пустовойтова, П.А. Резник, Є.Г. Стоянов, В.С. Шмуклер

"Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій..."/ В.М. Бабаєв, А.М Бамбура О.М. Пустовойтова, П.А. Резник, Є.Г. Стоянов, В.С. Шмуклер


Увеличить есть в наличии

180,0 .грн +доставка


Описание:


Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за

ДБН В.2.6-98:2009 в порівнянні з розрахунками за СНиП 2.03.01-84*

і EN 1992-1-1 (Eurocode 2) / В.М. Бабаєв, А.М Бамбура О.М. Пустовойтова,

П.А. Резник, Є.Г. Стоянов, В.С. Шмуклер

Довідково-учбовий посібник Під загальною редакцією В.С. Шмуклера

Х.: Золотые страницы, 2015. — 240 с.- формат 60*90 1/16, твёрд., офсет, язык — укр.,

ISBN 978-966-400-327-5

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного університету

міського господарства імені О.М. Бекетова (протокол № 4 від 28.11.2014 р.)

Рецензенты:

А.Я. Барашиков, дійсний член Академії будівництва України, Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор;

Ю.І.Немчинов, президент асоціації Українського сейсмостійкого будівництва, Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, заступник директора Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, доктор технічних наук, професор.

Анотація

  У посібнику розглянуті питання практичного застосування при проектуванні залізобетонних конструкцій за ДБН В.2.6-98: 2009. Дано порівняння результатів розрахунку з результатами, що отримані за СНіП 2.03.01-84* та Eurocode-2. Наведені форми вхідних і вихідних документів, а також інструкції для користувача спеціально складених програмних модулів, що реалізують розрахунок залізобетонних конструкцій на персональному комп’ютері.

    Дані деякі рекомендації з розрахунку і проектуванню висотних будівель з монолітного залізобетону. Довідковий посібник призначений для наукових та інженерно-технічних працівників, а також для студентів і аспірантів будівельних спеціальностей.

 

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………… 11

1. Загальні положення і припущення……………………… 21

1.1. Фізико-механічні характеристики бетону і арматури……. 21

Бетон…………………………………………………………. 23

Арматура…………………………………………………….. 26

1.2. Згинальні елементи…………………………………………. 27

1.2.1. Загальний випадок визначення напружено-деформованого стану перерізу 27

1.2.2. Несуча здатність нормальних прямокутних перерізів з одиночним

армуванням.

Визначення необхідної площі арматури та несучої здатності................29

1.2.3. Несуча здатність нормальних прямокутних перерізів з подвійним

армуванням. Визначення армування та несучої здатності………34

1.2.4. Несуча здатність нормальних перерізів таврового профілю. Визначення

положення нейтральної осі, необхідного армування та несучої

здатності…38

1.2.5. Несуча здатність похилих перерізів за поперечною силою. Конструктивні

вимоги………………44

1.2.6. Несуча здатність елементів при двовісному згині………... 50

1.3. Стиснуті елементи………………………………………….. 53

1.3.1. Основні поняття. Урахування геометричних недосконалостей і впливу

другого порядку……………53

1.3.2. Розрахунок стиснутих елементів за першою формою рівноваги.

Визначення армування та несучої здатності….56

1.3.3. Розрахунок елементів за другою формою рівноваги…….. 60

1.3.4. Конструктивні вимоги з проектування стиснутих елементів……………… 72

1.4. Крутіння. Розрахунок елементів на крутіння…………….. 72

1.5. Продавлювання. Розрахунок безбалкових перекриттів і фундаментів під

колони…………………………78

1.5.1. Розрахунок плит без поперечної арматури……………….. 78

1.5.2. Розрахунок фундаментів під колони на продавлювання… 80

1.5.3. Розрахунок плити безбалкового перекриття з поперечною арматурою…… 81

1.6. Попередньо напружені елементи………………………….. 86

1.6.1. Попередньо напружена арматура…………………………. 86

1.6.2. Зусилля попереднього напруження. Втрати попереднього напруження… 87

1.6.3. Особливості розрахунку попередньо напружених елементів……….. 91

1.7. Розрахунок залізобетонних елементів за другою групою граничних станів 97

1.7.1. Розрахунок елементів на тріщиноутворення……………… 98

1.7.2. Розрахунки на деформативність………………………....... 103

1.8. Конструювання залізобетонних елементів і конструкцій………………… 113

1.8.1. Розміщення арматури у перерізах…………………………. 113

1.8.2. Анкерування і з`єднання поздовжньої арматури…………. 114

1.8.3. Особливості конструювання попередньо напружених

елементів…………117

Література до розділу 1…………………………………….. 119

2. Чисельна імплементація деформаційного методу розрахунку,

запропонованого у ДСТУ Б В.2.6 - 156:2010 «Бетонні та залізобетонні

конструкції з важкого бетону. Правила проектування»…………121

2.1. Алгоритмізація поставленої задачі………………………… 121

2.1.1. Алг.-1 - Алгоритм розв’язання системи нелінійних рівнянь рівноваги

залізобетонного розрахункового прямокутного позацентрово стиснутого

перерізу……123

2.1.2. Алг.-2 - Алгоритм розрахунку випадкового ексцентриситету

прямокутного перерізу……………127

2.1.3. Алг.-3 - Алгоритм розв’язання системи нелінійних рівнянь рівноваги

залізобетонного розрахункового прямокутного перерізу, що зазнає згин…130

2.1.4. Алг.-4 - Алгоритм розв’язання системи нелінійних рівнянь рівноваги

залізобетонного розрахункового двотаврового перерізу, що зазнає згин…133

2.1.5. Алг.-5 - Загальний алгоритм для отримання масиву результатів при

розрахунку за нелінійною деформаційною методикою……………138

2.1.6. Алг.-6 - Загальний алгоритм для отримання площі армування при

розрахунку за нелінійною деформаційною методикою……………138

2.2. Програмне забезпечення розроблених алгоритмів……….. 140

2.3. Інструкції для користувача при роботі з розробленими програмами……… 143

2.4. Аналіз отриманих результатів з програм, розроблених згідно з

ДСТУ Б В.2.6-156:2010………………………152

2.6. Приклад розрахунку………………………………………... 153

2.5. Загальні вказівки……………………………………………. 158

3. Деякі рекомендації до розрахунку і конструювання

багатоповерхових будівель з монолітного залізобетону ...... 159

3.1. Загальна частина……………………………………………. 159

3.2. Основні поняття і конструктивні особливості……………. 167

3.3. До визначення жорсткостей при врахуванні сполучень

навантажень……184

3.4. Компоновка будівлі……………………………………....... 185

3.5. Розрахунок стійкості будівлі………………………………. 195

3.5.1. Статична стійкість………………………………………….. 195

Приклад оцінки статичної стійкості будівлі……………… 200

3.5.2. Динамічна стійкість……………………………………....... 209

Приклад оцінки динамічної стійкості будівлі……………. 217

3.6. Особливі випадки………………………………………....... 224

3.7. Прогресуюче обвалення……………………………………. 228

Література до розділу 3…………………………………….. 234

Додатки

Додаток 1. Табл. Значення коефіцієнтів m , та ……… 237

Додаток 2. Сортамент арматури…………………………… 238

Додаток 3. Коефіцієнти надійності матеріалів

(табл.. 2.1. ДБН В 2.6-98-2009)……………………………..

240

 

 При вивченні наук приклади корисніші за правила.

                                                                               Ісаак Ньютон

Передмова
Цей довідково-учбовий посібник є допоміжним інструментарієм при експлуатації нормативних 
положень, що викликають певні складнощі при переході від традиційного підходу, що базується
на теорії граничної рівноваги, до прямого деформаційного розрахунку. Одночасно, і це є одним
з основних питань, що виникає при робочому проектуванні, тут дається оцінка якісних і
кількісних розбіжностей між результатами, отриманими за БНіП, ДБН, Єврокод 2.
Слід зазначити, що деформаційний метод розрахунку, який базується на використанні реальних 
діаграм деформування бетону і арматури, передбачає різноманітність формування алгоритмів
безпосередньої його реалізації. Тим не менш, слід підкреслити, що використання моделей
підвищеної коректності для опису поведінки матеріалів і конструкцій під навантаженням,
відкриває широкі можливості для аналізу особливостей деформування і вибору раціональних
параметрів розглянутих елементів і їх систем. Логічну послідовність операцій, що відображають
процедуру нелінійного розрахунку, можна визначити шляхом розгляду алгоритму наведеного
в [1.12].
Загальна частина. Пропонований алгоритм нелінійного розрахунку залізобетонних
елементів базується на побудові «діаграми стану», що виражає зв'язок між згинальним
моментом і кривиною (Ì ) або нормальною силою і фібровою деформацією бетону
( ) N c(1) . При цьому, діаграма стану дозволяє оцінити напружено-деформований стан
(НДС) перерізу на всьому діапазоні навантаження і виділити його особливості. Дані
особливості відображаються характерними точками на «діаграмі стану». До характерних
точок відносяться екстремальні точки, точки згину, точки біфуркації рівноважних станів та
ін. Іншими словами, по відомим фібровим деформаціям в бетоні осередненого перерізу
можна визначити всі необхідні атрибути, що описують НДС перерізу, а також встановити
факти наявності тріщин, текучості арматури, досягнення деформаціями і напруженнями
своїх граничних значень і т.ін. Окрім того, використовуючи критерії вичерпання несучої
здатності, можна визначити несучу здатність перерізу без залучення яких-небудь апріорних 
постулатів, прийнятих, наприклад, в теорії граничної рівноваги [1.4]. З метою спрощення
викладу процедури використання деформаційного методу розглянемо на прикладі балки, що
має постійний прямокутний поперечний переріз. Армування балки – одиночне (рис.1).
Вхідні дані. Відомими характеристиками розглядаємої задачі є: b, h – розміри
поперечного перерізу балки;   s s s – залежність між напруженнями і деформаціями
для арматурної сталі;   c c c   – залежність між напруженнями і деформаціями для
стиснутого бетону;   ct ct ct   – залежність між напруженнями і деформаціями для
розтягнутого бетону; площа перерізу розтягнутої арматури Аs і згинальний момент М.
Залежності   s s s ;   c c c   і   ct ct ct   можуть бути довільними і
представленими як в чисельному так і аналітичному вигляді.
Рисунок 1. Розрахунковий переріз балки і діаграма «с с» бетону при стиску.
Nс, Ns – рівнодійні нормального напруження в бетоні і арматурі відповідно;
m, m – поточні значення фібрового напруження і деформацій;
с
f – напруження у крайньому стиснутому волокні бетону; fck – призмова міцність бетону; Ecm 
початковий модуль деформації 1-го роду бетону; cu1 – гранична деформація стиску бетону; c 
приріст деформації; cf – деформація крайнього волокна бетону; c – деформація в довільній точці
бетонного перерізу;
c1 – деформація, при якій m = fck; x – висота стиснутої зони перерізу;
y – текуча ордината; z – плече внутрішньої пари сил.
Гіпотези і допущення. В якості спрощень приймаємо:
1) гіпотезу плоских перерізів;
2) допущення щодо ігнорування роботи розтягнутого бетону після утворення тріщин;
3) допущення про подібність деформування одновісно стиснутої бетонної призми і
бетонних «волокон», що стискаються при згині.
Висновок. Побудований метод нелінійного розрахунку залізобетонних перерізів
показує принципові відмінності подібного підходу від розрахунку за допустимими
напруженнями і за граничними станами. Його використання дозволяє оцінити НДС стрижня
на всьому діапазоні навантаження, включаючи стадію руйнування. Основною трудністю при
цьому є необхідність розв’язання систем нелінійних рівнянь. Однак, вона усувається при
використанні ефективних чисельних методів. Запропонований підхід може бути поширений і
на випадок розглядання НДС просторового стрижня з довільним перерізом, армованого не
тільки одиночною арматурою.
Розглянутий алгоритм зумовлює якісні особливості підходу, що задається згаданими в
назві посібника, нормативними документами. Однак, основним представленим тут
матеріалом є повний пакет прикладів розрахунку і деякі конструктивні рекомендації, що
вживаються позначеними документами.
Дотримання принципу «…немає краще розрахунку, ніж за прикладом розрахунку…»
дозволить достатньо просто адаптувати наведені приклади до конкретних ситуацій. Тим
більше, що, в основному, приклади, що містяться в першому розділі, узяті з робочого
проектування.
Враховуючи кількість обчислювальних операцій і певні особливості їх послідовності, в
другому розділі посібника наведені алгоритми і програми для машинної реалізації
спеціально складеного пакету розрахункових модулів. Власне програми містяться на сайті,
ім’я якого зазначено в цьому ж розділі.
Третій розділ довідника містить узагальнюючу інформацію в певному діапазоні -
обмеження, методи і прийоми розрахунку і проектування висотних будівель в умовах
нормальних і аномальних дій. Даний матеріал, у сукупності з відомими комерційними
програмними засобами, в достатньо компактній формі, відображає основний перелік якісних
і кількісних параметрів, що характеризують інтегральну позитивність і надійність прийнятих
рішень на стадії проектування.
Даний довідково-учбовий посібник є, на думку авторів, корисним допоміжним матеріалом
при виконанні розрахунку і проектування будівель і споруд із залізобетону. Включення до
нього відповідних програмних модулів додатково характеризує його як електронний
довідник. Сказане дає підставу
вважати інформацію, що міститься в довіднику, як направлену на розвиток
інформаційних технологій розрахунку і проектування об’єктів будівництва.
Окрім зазначеного, допустимо рекомендувати матеріал для складання відповідних
учбових програм навчання аспірантів, сертифікованих спеціалістів і студентів будівельної
спеціальності.

Отзывы:


Дата Автор: Відгук Оценка:
19.10.2019 Посетитель Замечательно и очень полезное пособие! Спасибо огромное авторам! 5 из 5 звёзд!

Написать отзыв


Интернет-магазин «Все про Харків»

предлагает Вам большой выбор сувениров, открыток, карт, путеводителей, фотоальбомов, книг по истории и культуре. Помимо широкого спектра книжной продукции о Харькове и области, издательство «Золотые страницы» презентует раздел «Фармация».

Тел.: +38-067-577-38-99


Корзина

Корзина пуста.   

Вход

E-Mail:
Пароль:
arrow  Регистрация
arrow  Забыли пароль?

Рассылка

Рассылка новостей магазина/анонсов изданий.


© ShopOS 2021
Скрипты
интернет-магазина